Uppfödarmöte 2011

Minnesanteckningar från WestieAlliansens uppfödarmöte 2011-10-22-23

 
Deltagare:
Dag 1: 39 deltagare
Dag 2: 46 deltagare.
 

DAG 1

Uppfödarmötets öppnande

AUK:s sammankallande Lena Backman hälsade dagens föreläsare Cindy Pettersson välkommen att leda dagens utbildning i anatomi och fysiologi.

Dagens utbildning

Temautbildningen vid årets uppfödarmöte var Westie rasens anatomi och fysiologi.
Ledare för utbildningen var Cindy Pettersson. Utbildningen omfattade både ett teoripass och ett praktikpass. I teoripasset gick Cindy igenom Westiens anatomi och hur man bäst känner och bedömer hunden. I praktikpasset delade vi upp oss i grupper om fyra deltagare. Grupperna fick nu uppdraget att tillsammans bedöma sju hundar efter bästa förmåga. Det var jättekul och det blev många och långa diskussioner. Utbildningen avslutades med en stor utvärdering av våra resultat.
Alla deltagarna riktar ett stort Tack till Cindy som guidat oss hela dagen med sin kunskap och en entusiasm som alla kunde ta till sig av.
 

DAG 2

Uppfödarmötets öppnande

Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och gjorde en kort presentation av sig själv.
Därefter gjorde samtliga deltagare en presentation av sig och sin kennel.

Uppfödarlistan

Uppfödarlistan på WA hemsida diskuterades. Efter en del diskussioner kom mötet överens om följande förtydligande av
Punkt 1: För att få vara med på uppfödarlistan skall man vara medlem i Westiealliansen och medlemsavgift för "innevarande" år skall vara betald.
Avseende Punkt 5 ville mötet göra följande förändring: Uppfödare som genomgått Svenska Kennelklubbens uppfödarutbildning kan efter ansökan komma med på uppfödarlistan redan efter 3 år. Det skall finnas fem utställda uppfödningar med första pris. Även resultat av FCI utställning utomlands räknas. Förändringen godkändes av mötet.
Punkt 6: uppfödare som upptagits på listan skall ha visat minst 20% av samtliga uppfödda hundar på officiell utställning. Gäller även exporterade hundar. Intyg skall bifogas.

Valphänvisning

WA:s regler för valphänvisning föreslås följande ändringar och kompletteringar.
Se " Regler, Riktlinjer & Lagar" samt SKK:s avelspolicy.
Punkt 3: Registrerade hundar födda i Sverige skall vara utställda med minst " ett första pris" "very good" i officiell klass.
Punkt 6: Nya uppfödare skall ha en kontaktperson för stöd och hjälp.
Punkt 7: WA rekommenderar att uppfödaren anmäler sina valpköpare som medlemmar och betalar för första året. Nytt är att valpköparen får förutom välkomstbrev, medlemskort också WestieNytt.
Punkt 11: Mötet var överens om att ta bort den gamla skrivningen om att " WA ska försöka vara aktiv på Blocket".
Punkt 12: Valpkull kvarstår 2 månader efter anmält födelsedatum. Ändring till uppdatering bör därefter ske 1 gång i månaden.
Punkt 13: Uppfödare som uppfyller kraven för valphänvisning kan också få annonsera under "valpar väntas" som godkändes av mötet. Mötet ville också att de "gamla" stjärnorna med rött, gult och grön färg åter tas med på listan.

Trimlistan

Trimlistan skall uppdateras och läggas ut på hemsidan. Diskuterades hur den skall se ut i framtiden. I stort kom mötet fram till att följa terrierklubbens rekommendationer. Man diskuterade också någon form av kvalitetssäkring av trimmarna som står på listan. Förslag kom att man skulle dela upp listan länsvis med Stor Stockholm för sig men man insåg att det finns de som har kunder över stora delar av landet och därför skulle det bli olyckligt. Anmälningsblanketten till trimlistan visades och diskuterades. Mötet kom fram till att även "icke" medlemmar är välkomna att annonsera mot en kostnad av 250 kronor per kalenderår. Anmälningsblanketten skall uppdateras i januari. Det är viktigt att E-post adress anges till den som uppdaterar trimlistan. Däremot kan man välja om den skall vara "synlig eller dold" på hemsidan. Mötet blev överens om att det inte skall vara tillåtet att ha adressen med till sin "egen" hemsida på trimlistan.

SRD

Ingegerd informerade om innehållet i SRD- Särskilda rasspecifika domaranvisningar. Med anledning av det observandum avseende hud och päls som utfärdats på Westie rasen har det från olika domare inkommit rapporter. En första sammanställning redovisades av Ingegerd.

Atopiprojektet

Ingegerd föredrog även läget i atopiprojektet. För de som är intresserade rekommenderar Ingegerd ett besök på hemsidan hunddna.slu.se.

Registreringar

Fram till mitten av oktober i år har 235 hundar registreras. Vi hoppas att vi kommer uppnå samma antal registreringar som förra året på 272 stycken.

Hur står det till med rasen

Westien är en förhållandes frisk ras och de sjukdomar som förekommer uppträder i enstaka procent med undantag av hud och klåda. Det är därför viktigt att uppfödare är uppriktiga och tänker i dessa banor. AUK har fått rapport om magsjukdomen Giardia intestinalis. Det är en vanligt förekommande encellig parasit (zoonos) som lever på tarmslemhinnan och hindrar tarmens normala funktion. Kan förekomma hos flera djurslag och även hos människor. Symtomen är diarré och viktminskning. Genom träckprov kan Giardia påvisas. Tips på hemsida www.hittamasken.se.
Brucellos hos hund. Har hittills i princip inte förekommit i Sverige. Brucellos är en bakterie och en hund som blivit infekterad blir inte av med bakterien. Hundar smittas genom andra hundars urin, sperma eller flytningar, via mun, näsa och vid parning eller insemination. Tyvärr har ingen behandling ännu hittats som har effekt. Som regel avlivas infekterade hundar. Det är väldigt viktigt med noggrann kontroll av avelshundar och sperma från andra länder. Brucellos hos hund är en anmälningspliktig diagnos.

Hanhundslistan

Hanhundslistan finns på hemsidan. Den kommer att uppdateras kontinuerligt. Det diskuterades på mötet att den gäller för hanhundar under 10 år och att parning gjorts under 2010. Dock togs det inga beslut i frågan.
En nyhet som visades var ett nytt formulär Hanhundskavalkad". Hanhunden måste vara meriterad med minst ett VG och även medlemskap krävs. Man visar hunden med bild och tar med härstamningen.

Rapport från styrelsen

WA:s kassör Cathy redovisade följande:
I Westiealliansen är vi ungefär 770 medlemmar. Medlemsantalet är avgörande för WA och vår inkomst. Hon tackar alla uppfödare som betalar första årets medlemskap för sina valpköpare. Tyvärr väljer många valpköpare sedan att inte förlänga medlemskapet. Vi måste fundera på hur vi kan bryta den trenden. Om vi utnyttjar medlemstidningen rätt så kan den vara ett bra verktyg för ändamålet. Cathy vill också påminna att det är viktigt att uppfödarna skickar in uppgifter om personnummer, namn och adress på de valpköpare de betalar första årsavgiften för. Det är också viktigt att varje uppfödare kommer ihåg att vid bankgiroinbetalningen ange från vilken uppfödare inbetalningen kommer.
From 2012 kommer medlemsavgiften att höjas med 25 kronor dvs till 250 kronor per år.
From januari 2012 är WA:s postgiro avslutat.
Hemsidan är nu i stort sett klar. Lena Tamm efterlyser bilder från årets WA utställning att läggas in på hemsidan.
Styrelsen har utsett Niclas Sevemar till ny utställningsansvarig han kommer att gå en utbildning i vår. 2012 års WA utställning kommer gå av stapeln den 22 juli plats är ännu inte bestämd. Domare blir Roz Dunne.
WA:s årsmöte kommer att äga rum den 25 februari. Plats meddelas vid senare tillfälle. Styrelsen har utsett Monica till informationsansvarig Monica uppmanade alla uppfödare att annonsera i WestieNytt i samband med julnumret för att hjälpa upp vår ansträngda ekonomi.
Vi har fått 1000 kronor i sponsring från Studiefrämjandet för uppfödarmötet.
WA kommer att vara representerade på Rastorget på Stora Stockholm.

Övrigt

AUK visade och diskuterade SKKs nya hemsida. Under fliken Uppfödning finns mycket bra information. Under rubriken "Regler riktlinjer lagar" ligger ett dokument " Avtal-information från juridiska avdelningen" som alla uppfödare uppmanas att läsa. Massor av bra tips!

Mötets avslutande

Vår ordförande Birgitta avslutade dagens uppfödarmöte med att tacka alla för en givande dag och hoppades att alla var nöjda.