Uppfödarmöte 2013

Minnesanteckningar från WestieAlliansens Uppfödarmöte 2013-10-26-27

 
Lördag 26 oktober.
Under dagen utfördes två seminarier för uppfödarna.
Seminarie 1
Veterinär Susanne Åhman höll ett uppskattat föredrag med rubriken ”Måste hunden ha klåda”? Susanne är specialist i hundens sjukdomar i hud, öron, tassar och klor. Susanne är en av Sveriges mest erfarna specialister på ämnet varför föredraget var mycket uppskattat.
Seminarie 2
Kerstin Bergvall informerade om Premune som koncept att förebygga sjukdomar hos hundraser med allergirisk.
Söndag 27 oktober.
Välkomna.
Monica inledde dag två med att hälsa alla välkomna. Styrelsen samt de deltagande presenterade sig för varandra. Det är bra att ha ett ansikte på namn man ser eller talar med. Monica gick kortfattat igenom vad styrelsen genomfört så långt under året och framförde också styrelsens syn på riktning i arbetet. Styrelsen menar att det är viktigt att bredda, förnya och föryngra klubbens inriktning och arbete med och att hålla rasens utveckling i första rummet. Styrelsen känner det också angeläget att mjuka upp stora delar av det regelverk som genom tid byggts på och som nu snarare hindrar än möjliggör en modern utveckling av klubbens arbete. Det måste vara naturligt och tilltalande att vara med och att få vara med. Bara så kan vi stärka rasen i framtiden. Monica tryckte också på att de diskussioner som kommer att genomföras under dagen skall ses som vägledande för styrelsen. Det är styrelsen som sedan fattar beslut i respektive frågor.

RAS-arbetet.

Ingegärd och Helena föredrog det pågående arbetet med Hälsoenkäten och gjorde en kort redovisning av registreringarna för 2012 och efterlevnaden av RAS. Presentationen går att hitta på WestieAlliansens hemsida.

Beredning av frågor.

Vid årsmötet hänvisades några motioner till uppfödarmötet i avsikt att få en mer genomlyst diskussion som underlag för beslut i styrelsen. Styrelsen valde också att vid samma tillfälle lyfta några övriga frågor där styrelsen vill få möjlighet att lyssna in mötesdeltagarnas åsikter.
Sammantaget lyftes sex diskussionspunkter att behandlas av skilda arbetsgrupper vid mötet:
Hanhundsanvändandet
Uppfödarlistan. Motion hänskjuten från årsmötet
Valphänvisning. Motion hänskjuten från årsmötet
Hanhundskavalkad. Motion hänskjuten från årsmötet
Årets Westie med flera titlar. Motion till årsmötet
Tillsättning av domare till WA Officiella utställning. Motion hänskjuten från årsmötet

Resultat av grupparbetena.

Hanhundsanvändandet.
Arbetsgruppen förordade en nyanpassad återgång till ”den gamla modellen” från åttiotalet (Per Sundgrens modell). Efter fem parningar skall kullarna utvärderas. Dispens skall dock kunna lämnas och leasinghundar bör inte omfattas. Hanhundsägaren skall vid förfrågan från tikägare kunna lämna uppgifter om vilka resultat som avspeglat sig i valpkullar efter fadern. Stor vikt skall läggas vid farfars-kurvor i statistiken.
Uppfödarlistan.
Ansatsen bör vara fler valpar får valphänvisning och fler uppfödare på uppfödarlistan. Uppfödare skall vara medlem i WestieAlliansen. Uppfödare skall vara bosatt i Sverige och bedriva kennelverksamheten i Sverige och närvara på ett uppfödarmöte. Uppfödare skall följa SKK:s grundregler m fl.
Valphänvisning.
I stort redovisade gruppen ett bifall till de nya föreslagna ändringarna av valphänvisningen. Gruppen frångick dock förslaget i två punkter. Arbetsgruppen tyckte inte att det behövde finnas ett registrerat kennelnamn för att få vara godkända på valphänvisningen och att Very Good på avelshundarna räcker som lägsta utställningskrav. Gruppen var inte enhällig i det senare. Detta var också den fråga som diskuterades flitigast vid mötet.
Hanhundskavalkaden.
Arbetsgruppens uppfattning var att hanhundskavalkaden i sin nuvarande skepnad kunde tas bort och ersättas med westieinfo.com. Etersom länken redan finns på WestieAlliansens hemsida blev det istället mötets mening att det borde utredas en lämplig ersättning av kavalkaden.
Årets Westie.
Arbetsgruppen hade noggrant satt sig in i poängberäkningen och hur den kan slå olika.
Avsikten måste enligt gruppen vara att få fler hundar på utställningarna. Tanken med poängreglerna är att de inte skall gynna den som har mest tid eller pengar. Gruppen hade diskuterat poängsättningen mycket. Man tyckte att man kunde plocka bort poängsättning på BIR o BIM och att sju resultat räcker, vi behöver inte utöka antalet utställningar. Ras-specialen har egen poängberäkning. Gruppen landade till slut i den splittrade frågan: gynnar Årets Westie rasens utveckling eller skall vi ta bort allt eller skall vi kanske premiera fler hundar?
Tillsättning av domare till WestieAlliansens officiella utställning.
Gruppen menade att det inte skulle vara görligt med en bredare röstning om vilken domare som skall tillfrågas. Det funkar inte att alla skall få vara med att bestämma. Domaren skall som i dag ge tre förslag på ny domare, dock kanske inte nödvändigtvis med Engelska domare. Hemlandet verkade dock ha stöd i den gemensamma diskussionen.
Efter de enskilda avrapporteringarna så diskuterades frågorna av alla på mötet. Till slut tackade Monica för bra diskussioner och framförde att nu har styrelsen ordentligt med bra åsikter för att kunna fatta beslut i de enskilda frågorna.
AnnChristin Molin/Lennart Nordlund
AnnChristin Molin från SvTek framförde tack till styrelsen och mötet för att hon och Lennart Nordlund blivit inbjudna att närvara vid mötet. AnnChristin framförde att WestieAlliansen kändes som ett föredöme med vår stora uppslutning av uppfödare och våra utvärderingar i RAS. Både Ann-Christin och Lennart betonade vikten av en mindre ”polisiär” verksamhet i rasklubben såg mycket positivt på uppfödarmötets mera öppna inställning till uppfödarlista och valphänvisning
Mötet avslutas.
Monica och styrelsen tackade för gott humör, engagerande diskussioner och gott deltagande vid årets uppfödarmöte.